Hết hàng
 Sên Sram NX Eagle 12sp  Sên Sram NX Eagle 12sp
Hết hàng
 Sên Sram PC-1031 10s
Hết hàng
 Sên Sram PC-1130 11sp  Sên Sram PC-1130 11sp